Inwestuj w słupsku
English Szukaj

Kontakt

Dagna Mikołajczak – Maśnicka d.mikolajczak@um.slupsk.pl
Tel.: 59 84 88 225
Fax: 59 84 88 465

Małgorzata Czarnowska m.czarnowska@um.slupsk.pl
Tel.: 59 84 88 225
Fax: 59 84 88 465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Formularz kontaktowy

Podstrona

Fundusze Unijne Dla Przedsiębiorców

FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szybkie odsyłacze:


1/ Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Program Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.5 PO IG
 Wsparcie w ramach priorytetu 6. przeznaczone jest na promowanie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji, a także promowanie produktów wytworzonych w Polsce na rynku międzynarodowym oraz turystycznych walorów kraju.
Ze środków przeznaczonych na realizację priorytetu 6. są współfinansowane projekty związane z badaniami rynków zagranicznych, udziałem w imprezach targowych, doradztwem i szkoleniami w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu. Środki te w głównej mierze są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani nawiązywaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
jako Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie udziału w programach promocji o charakterze ogólnym – konkurs w trybie otwartym.
Nabór wniosków o dofinansowanie w podziałaniu 6.5.2 PO IG prowadzony jest do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, nie dłużej niż do dnia 30 września 2010 r.
 
1.Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 9 sierpnia 2010 r.
2.Wnioski o dofinansowanie udziału w konkretnym programie promocji o charakterze ogólnym należy składać nie później niż 60 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym określonym na liście programów.       
W  ramach poddziałania 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” dofinansowanie udzielane będzie na:
udział w programach promocji o charakterze ogólnym określonych na liście programów promocji o charakterze ogólnym.
O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy spełniający kryteria wyboru projektów określone dla poddziałania 6.5.2 PO IG, którzy zgłosili swój udział w programie promocji o charakterze ogólnym.


Zobacz więcej www.poig.gov.pl

Wróć do góry strony

__________________________


2/ Wyniki konkursu nr 1.5.2_2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie projektów, które ubiegały się o dotacje w ogłaszanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. konkursie  w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013. Wszystkie wnioski, które znajdują się na liście otrzymały pozytywną ocenę formalną, wykonalności i strategiczną i następnie zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa. Zarząd w formie uchwały zatwierdził je do dofinansowania.

Podzdziałanie 1.5.2_2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych w ramach PRO WP 2007-2013
Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.5.2. w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.): 
1)Tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji;
2) Udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi;
3) Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym;
4) Usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych;
5) Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze;
6) Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013:
AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3
tel.: 058 32 33 100.


Zobacz więcej www.arp.gda.pl

Wróć do góry strony

__________________________

3/ Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

Działania 8.1 PO IG


W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

Nabór wniosków z Działania 8.1 PO IG prowadzony jest w terminie:
od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie Działania 8.1 PO IG:

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Zobacz więcej www.parp.gov.pl/index/main/

Wróć do góry strony

__________________________

4/ Szanowni Państwo!
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
oraz Agencja Rozwoju Pomorza z Gdańska
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowym
dotyczącym możliwości i zasad pozyskania dofinansowania na rozwój firmy:

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013.
Oś Priorytetowa 1 – Rozwój i Innowacje w MŚP
10 września 2010 Słupsk
 
Program spotkania szkoleniowego:
10.00-10.10    Powitanie
10.10-10.25    Prezentacja oferty Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku
10.25-12.30    Konkurs nr 1.1.1_4 „Mikroprzedsiębiorstwa”
-      Zasady konkursu;
-      Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
-      Ocena Oddziaływania na Środowisko – niezbędne dokumenty.
12.30-12.50   Przerwa kawowa
12.50-13.40    Wniosek o dofinansowanie
-Wybrane zagadnienia z zakresu wypełniania wniosku
  w aplikacji Generator Wniosków MŚP.                  
13.40-14.00    Dyskusja
14.00-14.15    Zakończenie
 
Spotkanie odbędzie się 10 września 2010r. (rozpoczęcie godz. 10.00) w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Poznańskiej 1A w Słupsku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
Formularz zgłoszeniowy należy odesłać w formie elektronicznej na adres email: malgorzata.chudzinska@arp.gda.pl  lub faksem  58 301 13 41.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonów:
(58) 32 33 231 lub (58) 32 33 121.
 
Serdecznie zapraszamy!!!

Wróć do góry strony

__________________________

5/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka skierowany jest do przedsiębiorstw wszystkich dziedzin gospodarki oraz instytucji badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrażanie nowości do praktyki gospodarczej, polegającej na wprowadzeniu do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Celem przybliżenia tajników aplikowania o środki unijne na innowacje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego publikuje bezpłatny biuletyn „INNOWACYJNI” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Przedsiębiorców i przedstawicieli kadry naukowo-technicznej zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do lektury czasopisma.

W bieżącym numerze (nr 8) skupiono się na przybliżeniu czytelnikom możliwości skorzystania z dofinansowania m.in. na wdrażanie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych, rozwijanie działalności B+R, transfer technologii czy też na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

innowacyjni.jpg

Zobacz więcej: www.poig.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/Strony/biuletyny.aspx

Wróć do góry strony

__________________________

6/ Paszport do eksportu III nabór wniosków w 2010 r.

Ogłoszono nabór wniosków do konkursu w ramach 6.1 Paszport do eksportu PO IG.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.plw terminie do 08. października 2010 r. a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu.
W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu
W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.

Zobacz więcej
http://korporacja.waw.pl/art-paszport_do_eksportu_iii_nabor_wnioskow_w_2010_r.html 

Wróć do góry strony

poleć znajomemu

drukuj | powrót

Gmina fair-play Q Net Teraz polska Hmm Laureat raknig miast PCBC Samorząd przyjazny przedsiębiorczości 2009

© 2021 Urząd Miejski w Słupsku | liczba wyświetleń strony: 2344155

mapa serwisu | SUPERMEDIA Interactive