Inwestuj w słupsku
English Szukaj

Kontakt

Dagna Mikołajczak – Maśnicka d.mikolajczak@um.slupsk.pl
Tel.: 59 84 88 225
Fax: 59 84 88 465

Małgorzata Czarnowska m.czarnowska@um.slupsk.pl
Tel.: 59 84 88 225
Fax: 59 84 88 465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Formularz kontaktowy

Podstrona

Jak uzyskać koncesję, zezwolenie

Jeżeli działalność gospodarcza, którą chce podjąć firma, jest objęta koncesją lub zezwoleniem, należy zwrócić się do odpowiedniego organu koncesyjnego lub zezwalającego o uzyskanie potrzebnej koncesji czy niezbędnego zezwolenia.

Koncesja - jest to władczy akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez- zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
 • zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu i odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy jednak niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Organami koncesyjnymi są odpowiednio:

 • Minister Środowiska w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin itp.,
 • Minister Spraw Wewnętrznych w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także ochrony osób i mienia,
 • Minister Gospodarki w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami i energią oraz rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • Minister Infrastruktury w zakresie transportu lotniczego.

Postępowanie inicjowane jest złożenie wniosku przez podmiot zainteresowany w uzyskaniu koncesji. Treść wniosku określona jest przepisy; jak mówi ustawa O swobodzie działalności gospodarczej.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 • informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.

Do wniosku dołącza się jeszcze inne wymagane dokumenty wskazujące na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją oraz wskazujące na posiadanie możliwości jej finansowania, określone przez odrębne ustawy oraz w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności podlegającej koncesjonowaniu.

Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku przez organ koncesyjny następuje w przypadku:

 • gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie, lub warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją podanych wcześniej do wiadomości przedsiębiorcom przez organ koncesyjny,
 • ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli,
 • jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu dotyczącego złożenia wniosków przez kilku przedsiębiorców, udzielono koncesji innemu lub innym przedsiębiorcom.

Cofnięcie koncesji natomiast odbywa się w przypadku, gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,
 2. przedsiębiorca nie podjął działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,
 3. przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją,
 4. przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa,
 5. występuje zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Zezwolenie - uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób i na warunkach przewidzianych prawem. Organ zezwalający nie może odmówić wydania zezwolenia na podjecie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa.
Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, ale także na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorcy lub jeżeli przepisy odrębne tak stanowią, albo na czas przeprowadzania przez organ zezwalający rozprawy administracyjnej o wydanie zezwolenia, w przypadku gdy nie mogą go otrzymać wszyscy wnioskodawcy spełniający wymagane prawem warunki.

Organ zezwalający wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia w przypadkach analogicznych do cofnięcia koncesji przez organ koncesyjny. Jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W przypadku, gdy organ przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji lub zezwoleń, o możliwości ich uzyskania informuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

poleć znajomemu

drukuj | powrót

Gmina fair-play Q Net Teraz polska Hmm Laureat raknig miast PCBC Samorząd przyjazny przedsiębiorczości 2009

© 2021 Urząd Miejski w Słupsku | liczba wyświetleń strony: 2344164

mapa serwisu | SUPERMEDIA Interactive