Inwestuj w słupsku
English Szukaj

Kontakt

Dagna Mikołajczak – Maśnicka d.mikolajczak@um.slupsk.pl
Tel.: 59 84 88 225
Fax: 59 84 88 465

Małgorzata Czarnowska m.czarnowska@um.slupsk.pl
Tel.: 59 84 88 225
Fax: 59 84 88 465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Formularz kontaktowy

Podstrona

Zwolnienienia z podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Słupsku 25 czerwca br. przyjęła uchwałę nr LV/739/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na podstawie uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części położone na terenie Miasta Słupska w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Zarządzający Strefą, lub które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie za zgodą Zarządzającego Strefą.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie jest zobowiązany przedłożyć:
1. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia oraz sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, na formularzu którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały LV/739/14 Rady Miejskiej w Słupsku .
3. Oświadczenia, iż pomoc, która przysługuje na podstawie niniejszej uchwały nie będzie stanowić pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej (art. 1, ust. 1 pkt d Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Słupska w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jeżeli zostało ono wydane.
5. Deklarację dotyczącą podatku od nieruchomości lub informację w sprawie podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania podlegających zwolnieniu – w terminie 14 dni od dnia nabycia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.
6. Oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do Miasta Słupska z tytułu podatków lub innych niepodatkowych należności pieniężnych, w tym także należności, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Informacji udziela Referat Podatków Lokalnych nr tel.(59) 8488 432.

Dokumenty należy składać w Wydziale Finansowym w Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok.123 lub za pośrednictwem poczty.

LV-739_14.pdf 95.44 KB

poleć znajomemu

drukuj | powrót

Gmina fair-play Q Net Teraz polska Hmm Laureat raknig miast PCBC Samorząd przyjazny przedsiębiorczości 2009

© 2021 Urząd Miejski w Słupsku | liczba wyświetleń strony: 2344153

mapa serwisu | SUPERMEDIA Interactive